Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

sweden26Szwedzi są narodem znanym z zaangażowania w pracę, ze skromności oraz starannego i mieszczącego się w wyznaczonym czasie wykonywania powierzonych obowiązków. Nawet w tak pracowitym i przestrzegającym reguł pracy kraju jak Szwecja, zdarzają się osoby, które łamią normy pracy i bezpieczeństwa, ciężko naruszają obowiązki pracownicze. Kodeks pracy w Szwecji zawiera zapisy zezwalające pracodawcy na zwolnienie pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia. Może mieć to miejsce w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, czy przebywania w pracy pod wpływem alkoholu, działania na rzecz konkurencji, dużej ilości nieusprawiedliwionych nieobecności lub umyślnego sprowadzenia zagrożenia na innych pracowników. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od uzyskania przez pracodawcę informacji uzasadniającej podjęcie takiego kroku. Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia musi mieć formę pisemną i zawierać pouczenie o możliwościach odwołania. Częścią składową pisma o natychmiastowym zwolnieniu pracownika jest informacja o możliwości uzyskania ewentualnego odszkodowania., jeżeli instancja odwoławcza zakwestionuje zasadność zwolnienia z pominięciem okresu wypowiedzenia. Na żądanie pracownika pracodawca musi przedstawić okoliczności , które przemawiały za podjęciem takiej decyzji. Zwolnienie z pracy musi dostarczone pracownikowi osobiście lub wysłane listem poleconym na ostatni znany adres pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *